Terms and conditions

 1. Definities

1.1 In deze algemene voorwaarden (“Voorwaarden”) wordt verstaan onder:

a) ZWINQ: ZWINQ Tech B.V., statutair gevestigd aan op Junostraat 6, Den Haag, Nederland;

b) Afnemer: iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die Producten en/of DIensten van ZWINQ afneemt, dan wel met wie ZWINQ een Overeenkomst aangaat of met wie ZWINQ in onderhandeling is over het sluiten van een Overeenkomst;

c) Overeenkomst: iedere overeenkomst die tussen ZWINQ en Afnemer tot stand komt, elke wijziging of aanvulling daarop, alsmede alle (rechts)handelingen ter uitvoering van die overeenkomst en, achteraf bezien, alle (rechts)handelingen benodigd voor het aangaan van die overeenkomst;

d) Producten: alle goederen, producten en diensten die het onderwerp zijn van een Overeenkomst, waaronder begrepen maar niet beperkt tot overeenkomsten tot verkoop en levering van (hard- en software behorend bij) kassa- en transactieregistratiesystemen, tankstation automatiseringssystemen, fuel management systemen, service- en onderhoudscontracten;

e) Order: iedere opdracht van Afnemer aan ZWINQ, in welke vorm dan ook.

 1. Toepasselijkheid

2.1 Deze Voorwaarden maken deel uit van alle Overeenkomsten en zijn van toepassing op alle overige handelingen en rechtshandelingen van ZWINQ en Afnemer.

2.2 De toepasselijkheid van door Afnemer gehanteerde algemene voorwaarden wordt door ZWINQ uitdrukkelijk van de hand gewezen.

 1. Aanbiedingen, totstandkoming van Overeenkomsten en opgaven en aanduidingen van Producten

3.1 Een aanbieding of prijsopgave bindt ZWINQ niet en geldt slechts als een uitnodiging tot het plaatsen van een Order door Afnemer.

3.2 Een Overeenkomst komt slechts tot stand indien en voor zover ZWINQ een Order van Afnemer schriftelijk aanvaardt, of indien Afnemer een van ZWINQ afkomstige offerte voor akkoord ondertekent, of indien door ZWINQ uitvoering aan een Order wordt gegeven. Indien ZWINQ op verzoek van Afnemer enige prestatie verricht voordat een Overeenkomst tot stand is gekomen, zal Afnemer ZWINQ daarvoor betalen conform de dan bij ZWINQ geldende tarieven.

3.3 Alle opgaven door ZWINQ van getallen, maten, gewichten, specificaties of andere aanduidingen van de Producten waaronder monsters, tekeningen en modellen, zijn met zorg gedaan, maar ZWINQ staat er niet voor in dat zich geen afwijkingen zullen voordoen.

 1. Wijzigingen en aanvullingen

4.1 Wijzigingen van en aanvullingen op enige bepaling in een Overeenkomst of de Voorwaarden kunnen slechts schriftelijk worden overeengekomen.

4.2 Wanneer een wijziging of aanvulling als bedoeld in art. 4.1. wordt overeengekomen, geldt deze wijziging of aanvulling slechts voor de betreffende Overeenkomst.

4.3 Deze Voorwaarden kunnen door enkele mededeling van ZWINQ aan Afnemer worden gewijzigd. Bij gebreke van protest binnen 30 dagen na mededeling zijn de gewijzigde Voorwaarden vanaf de dag van de mededeling van toepassing op alle nieuwe Overeenkomsten en op alle nog lopende Overeenkomsten.

 1. Prijzen

5.1 Alle prijzen van ZWINQ zijn uitgedrukt in Euro’s en zijn exclusief BTW. De kosten van verpakking en verzending, in- en uitvoerrechten en accijnzen, alsmede alle overige heffingen of belastingen opgelegd of geheven ter zake van de Producten en het vervoer daarvan, komen voor rekening van Afnemer.

5.2 Elke verandering van de factoren die op de prijs van ZWINQ van invloed zijn, waaronder aankoopprijzen, valutakoersen, in- en uitvoerrechten en andere bij in- of uitvoer verschuldigde heffingen, verzekeringstarieven, vrachttarieven en overige heffingen of belastingen, kan ZWINQ doorberekenen aan Afnemer.

5.3 ZWINQ kan de met Afnemer overeengekomen tarieven eenzijdig wijzigen. Indien binnen 12 maanden de tarieven van ZWINQ met in totaal meer dan 10% worden verhoogd, kan Afnemer de door hem met ZWINQ gesloten Overeenkomsten of geplaatste Orders per ingangsdatum van de tariefsverhoging beëindigen respectievelijk annuleren.

5.4 ZWINQ is gerechtigd de overeengekomen prijzen ingaande 1 januari van ieder kalenderjaar – zo nodig achteraf – te indexeren overeenkomstig de door het centraal bureau voor de statistiek (CBS) gepubliceerde maand consumentenprijsindexcijfer (CPI). De gewijzigde prijs is gelijk aan de geldende prijs per 1 januari, vermenigvuldigd met het indexcijfer. ZWINQ heeft het recht om in het kader van de indexering een lager indexeringsbedrag toe te passen dan het indexeringsbedrag dat correspondeert met de uitkomst van voormelde formule.

 1. Betaling

6.1 Afnemer zal de hem in rekening gebrachte bedragen zonder korting, verrekening of opschorting binnen dertig dagen na factuurdatum aan ZWINQ betalen. ZWINQ kan te allen tijde vooruit- of voorschotbetalingen van te leveren Producten van Afnemer verlangen.

6.2 Door het enkele verstrijken van een betalingstermijn is Afnemer in verzuim. In dat geval zijn alle vorderingen van ZWINQ op Afnemer uit hoofde van de betreffende Overeenkomst en daarmee direct samenhangende Overeenkomsten onmiddellijk opeisbaar en is afnemer vanaf het moment van opeisbaarheid van de vordering de wettelijke handelsrente aan ZWINQ verschuldigd. In geval van faillissement, surseance van betaling of ontbinding van Afnemer worden alle vorderingen van ZWINQ onmiddellijk opeisbaar.

6.3 Zodra Afnemer ook na het verstrijken van een door ZWINQ gestelde nadere betalingstermijn het verschuldigde bedrag en de wettelijke handelsrente niet heeft betaald, is Afnemer aan ZWINQ alle buitengerechtelijke kosten verschuldigd. De te vergoeden buitengerechtelijke kosten bedragen in dat geval ten minste 15% van de som der achterstallig factuurbedragen, met een minimum van Euro 250.

 1. Afleveringstermijn

7.1 De door ZWINQ opgegeven afleveringstermijnen zijn gebaseerd op de ten tijde van het sluiten van de Overeenkomst voor ZWINQ geldende omstandigheden en, voor zover afhankelijk van prestaties van derden, op de door die derden aan ZWINQ verstrekte gegevens. De afleveringstermijn zal door ZWINQ zo veel mogelijk in acht worden genomen. Een door ZWINQ genoemde afleveringstermijn geldt echter nimmer als een fatale termijn.

7.2 De afleveringstermijn gaat in op de datum van de schriftelijke orderbevestiging door ZWINQ. Indien ZWINQ voor de uitvoering van de Overeenkomst gegevens dan wel hulpmiddelen nodig heeft die door Afnemer moeten worden verstrekt, gaat de afleveringstermijn in op de dag dat alle benodigde gegevens of hulpmiddelen in het bezit zijn van ZWINQ, maar niet eerder dan op de datum van de schriftelijke orderbevestiging.

7.3 Bij overschrijding van de afleveringstermijn heeft Afnemer geen recht op enige schadevergoeding ter zake. Afnemer heeft slechts het recht om een Order bij aangetekende brief te annuleren indien 14 dagen na schriftelijke ingebrekestelling ter overschrijding van een afleveringstermijn, de betreffende Producten nog niet door ZWINQ zijn geleverd. Ook in dat geval is Afnemer echter niet tot enige schadevergoeding gerechtigd.

7.4 ZWINQ heeft te allen tijde het recht in gedeelten af te leveren.

 1. Eigendomsvoorbehoud

8.1 De eigendom van door ZWINQ geleverde Producten/Diensten gaat, niettegenstaande de feitelijke aflevering, pas over op Afnemer nadat deze al hetgeen hij ter van de Producten aan ZWINQ verschuldigd is of zal worden in de ruimste zin des woords, volledig heeft voldaan.

8.2 Iedere betaling die van Afnemer wordt ontvangen zal allereerst strekken ter voldoening van die vorderingen welke ZWINQ op Afnemer mocht hebben ten aanzien van welke ZWINQ in 8.1 niet een eigendomsvoorbehoud heeft gemaakt. Daarna zal iedere betaling die van Afnemer wordt ontvangen allereerst strekken ter voldoening van alle eventueel verschuldigde rente en kosten als bedoeld in artikel 6.

8.3 Voordat de eigendom van de Producten op Afnemer is overgegaan, is Afnemer niet gerechtigd de Producten aan derden te verhuren, in gebruik te geven, te verpanden of anderszins ten behoeve van derden te bezwaren.

 1. Inspectie en reclame

Afnemer is verplicht de Producten onmiddellijk na aankomst op de plaats van bestemming of, indien dit eerder is, na ontvangst door hemzelf of door een in zijn opdracht handelende derde, nauwkeurig te inspecteren of te doen inspecteren. Eventuele reclames over gebreken aan de Producten die zijn te wijten aan materiaal- of fabricagefouten, alsmede verschillen in hoeveelheid, gewicht, maat samenstelling of kwaliteit tussen de afgeleverde Producten en de daarvoor op een offerte of in een Overeenkomst gegeven beschrijving, moeten uiterlijk binnen tien (10) dagen na ontvangst van de Producten schriftelijk aan ZWINQ worden medegedeeld. Gebreken die redelijkerwijs niet binnen de boven gestelde termijn hadden kunnen worden geconstateerd, moeten onmiddellijk na constatering en uiterlijk binnen dertig (30) dagen na ontvangst van de Producten schriftelijk aan ZWINQ worden gemeld. De in dit artikellid genoemde termijnen gelden op straffe van verval van enig recht ter zake het geconstateerde gebrek jegens ZWINQ.

9.1 Na het ontdekken van enige onvolkomenheid is Afnemer verplicht om het gebruik of installatie van (het relevante gedeelte van) de betreffende Producten onverwijld te staken, op straffe van verval van enig recht ter zake het geconstateerde gebrek jegens ZWINQ.

9.2 Afnemer zal alle door ZWINQ voor onderzoek van de reclame gewenste medewerking verlenen, onder meer door ZWINQ in de gelegenheid te stellen ter plaatse een onderzoek in te doen stellen of in te doen stellen.

9.3 Afnemer heeft geen recht tot reclameren ten aanzien van Producten/Diensten waarvan door ZWINQ geen controle op de reclame kan plaatshebben.

9.4 Tot het tijdstip waarop ZWINQ met retournering van de Producten heeft ingestemd, staat het Afnemer niet vrij uit eigen beweging de Producten te retourneren.

9.5 Afnemer kan geen aanspraken ter zake van reclames over gebreken van Producten en/of Diensten doen gelden jegens ZWINQ zolang Afnemer enige verplichting jegens ZWINQ niet is nagekomen.

 1. Overmacht

10.1 Indien ZWINQ door overmacht niet aan haar verplichtingen jegens Afnemer kan voldoen, worden die verplichtingen opgeschort voor de duur van de overmacht toestand.

10.2 Indien de overmachttoestand drie maanden heeft geduurd, hebben beide partijen het recht de Overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden. In geval van overmacht heeft Afnemer geen recht op enige schadevergoeding.

10.3 Onder overmacht van ZWINQ wordt verstaan elke van de wil van ZWINQ onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van zijn verplichtingen jegens Afnemer geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van haar verplichtingen in redelijkheid niet van ZWINQ kan worden verlangd, ongeacht of die omstandigheid ten tijde van het sluiten van de Overeenkomst te voorzien was. Tot die omstandigheden worden ook gerekend: computerstoringen, stagnatie of andere problemen bij de productie door ZWINQ of diens toeleveranciers of bij het eigen of door derden verzorgde transport of maatregelen van enige overheidsinstanties, alsmede het ontbreken van enige van overheidswege te verkrijgen vergunning. Betalingsonmacht geldt tussen partijen nimmer als overmacht.

10.4 Partijen zullen elkaar zo spoedig mogelijk van een (mogelijke) overmacht toestand op de hoogte stellen.

 1. Garantie

11.1 ZWINQ staat er jegens Afnemer voor in dat gedurende twaalf (12) maanden na aflevering de Producten naar behoren functioneren, mits deze normaal en zorgvuldig worden gebruikt en alle voor het gebruik van de Producten gegeven instructies en andere garantievoorschriften opgenomen in de Overeenkomst, de Voorwaarden dan wel in enig ander van ZWINQ afkomstig en aan Afnemer verstrekt document, stipt en volledig worden nagekomen.

11.2 Indien ZWINQ Producten aan Afnemer aflevert welke ZWINQ van diens toeleveranciers heeft verkregen, is ZWINQ nimmer tot een verdergaande garantie of aansprakelijkheid ten opzichte van Afnemer gehouden dan waarop ZWINQ ten opzichte van diens toeleverancier aanspraak kan maken.

11.3 Indien de Producten niet behoorlijk functioneren, zal ZWINQ de keus hebben om hetzij de niet deugdelijk gebleken Producten kosteloos nieuw te leveren tegen retournering van de ondeugdelijk gebleken Producten, hetzij de betreffende Producten te repareren, hetzij Afnemer een evenredige korting op de koopprijs te verlenen. Door voldoening aan één van de hiervoor genoemde prestaties zal ZWINQ ter van zijn garantieverplichtingen volledig zijn gekweten en zal ZWINQ tot geen enkele verdere schadevergoeding zijn gehouden.

11.4 De Producten blijven volledig voor risico van Afnemer in het geval door ZWINQ aan de Producten reparatieactiviteiten worden verricht.

 1. Aansprakelijkheid

12.1 Partijen aanvaarden slechts aansprakelijkheid, ongeacht de grondslag daarvan, voor zover dat in dit artikel is geregeld.

12.2 In geval van een toerekenbare tekortkoming van een der partijen zal de aansprakelijkheid voortvloeiende uit deze tekortkoming beperkt zijn tot vergoeding die de aansprakelijkheidsverzekeraar van ZWINQ ter zake zal uitkeren en zal niet meer bedragen dan EURO 2.500.000,- (twee miljoen vijfhonderdduizend EURO) per gebeurtenis, waarbij een reeks van samenhangende gebeurtenissen geldt als één gebeurtenis. Hierbij zal de vergoeding in een kalender jaar worden gemaximaliseerd op EURO 5.000.000,- (vijf miljoen EURO). Indien deze verzekeraar om welke reden ook niet over mocht gaan tot het doen van een uitkering voor een gebeurtenis, zal van de directe vermogensschade als gevolg van bedoelde tekortkoming tot maximaal het bedrag van de door Cliënt betaalde vergoedingen (exclusief omzetbelastingen) voor de door ZWINQ verrichte werkzaamheden met betrekking tot deze Overeenkomst aan Client worden uitgekeerd. Indien de te verrichten werkzaamheden hoofdzakelijk een duurprestatie zijn met een looptijd van meer dan één jaar, wordt de aansprakelijkheid beperkt tot het totaal van de vergoedingen (exclusief belastingen) met betrekking tot de Overeenkomst betaald in het jaar voorafgaand aan de schade toebrengende gebeurtenis. De totale vergoeding voor directe vermogensschade op grond van het hier bepaalde zal niet meer bedragen dan EURO 25,000.00 (vijfentwintigduizend EURO) per kalenderjaar.

12.3 De totale aansprakelijkheid van Partijen voor schade door dood of lichamelijk letsel of voor materiële beschadiging van zaken zal niet meer bedragen dan EURO 2.500.000,- (twee miljoen vijfhonderdduizend EURO) per gebeurtenis, waarbij een reeks van samenhangende gebeurtenissen geldt als één gebeurtenis.

12.4 Partijen zijn niet aansprakelijk voor indirecte schade en/of gevolgschade. Onder indirecte schade en/of gevolgschade wordt, niet limitatief, begrepen: winstderving, omzetschade, gemiste besparingen, schade ten gevolge van onderbreking van de bedrijfsvoering en schade ten gevolge van verlies van bedrijfsinformatie. Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat de ene partij de schade zo spoedig mogelijk na het ontstaan daarvan schriftelijk bij de andere partij meldt.

12.5 De in dit artikel opgenomen beperkingen en uitsluitingen van aansprakelijkheid gelden ook in geval van garantie en vrijwaring. De hiervoor genoemde beperkingen en uitsluitingen van aansprakelijkheid gelden niet wanneer schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van een der partijen.

12.6 Ongeacht het hiervoor bepaalde geldt onverkort dat voor ieder schadeveroorzakend voorval, voor zover deze aansprakelijkheid met zich mee brengt, en dit voorval onder een verzekeringspolis valt, de aansprakelijkheid zal zijn beperkt tot het maximaal door de verzekeraar uit te keren bedrag onder die polis.

12.7 Afnemer vrijwaart ZWINQ voor en van alle aanspraken van derden, hoegenaamd ook, verbandhoudende met een tussen ZWINQ en Afnemer gesloten Overeenkomst c.q. voortvloeiend uit het gebruik van een door ZWINQ aan Afnemer geleverd Product.

12.8 Alle vorderingsrechten, aanspraken en andere bevoegdheden van Afnemer jegens ZWINQ, hetzij uit hoofde van een tekortkoming in de nakoming van een Overeenkomst door ZWINQ, hetzij uit hoofde van een onrechtmatige daad van ZWINQ, hetzij op enige andere grond, vervallen zodra een periode van één (1) jaar is verstreken na de dag waarop Afnemer bekend werd of redelijkerwijs bekend had kunnen zijn met het bestaan van die rechten, aanspraken en bevoegdheden.

12.9 Afnemer is te allen tijde verantwoordelijk voor het ijken/afstellen van de hardware/apparatuur waar ZWINQ diensten/producten op worden aangesloten. Eventuele schade door foute afstelling en/of ongeijkte apparatuur/hardware is te allen tijde voor rekening van de afnemer.

 1. Ontbinding

13.1 Indien Afnemer niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting die voor hem uit een Overeenkomst voortvloeit, is Afnemer in verzuim en is ZWINQ gerechtigd zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst:

a) de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten totdat betaling voldoende zeker is gesteld;

en/of

b) de Overeenkomst met Afnemer geheel of gedeeltelijk te ontbinden;

een en ander onverminderd ZWINQs andere rechten onder welke Overeenkomst met Afnemer dan ook en zonder dat ZWINQ tot enige schadevergoeding is gehouden.

13.2 In geval van faillissement, (voorlopige) surseance van betaling, stillegging of liquidatie van het bedrijf van Afnemer, zullen van rechtswege alle Overeenkomsten met Afnemer zijn ontbonden, tenzij ZWINQ Afnemer binnen redelijke tijd mededeelt nakoming van een deel van de betreffende Overeenkomst te wensen, in welk geval ZWINQ zonder ingebrekestelling gerechtigd is:

a) de uitvoering van de betreffende Overeenkomst(en) op te schorten totdat betaling voldoende zeker is gesteld; en/of

b) al zijn eventuele betalingsverplichtingen ten opzichte van Afnemer op te schorten; een en ander onverminderd ZWINQs andere rechten onder welke Overeenkomst met Afnemer dan ook en zonder dat ZWINQ tot enige schadevergoeding is gehouden.

13.3 In geval zich een gebeurtenis voordoet als bedoeld in 13.2 zijn alle vorderingen van ZWINQ op Afnemer onmiddellijk en geheel opeisbaar en is ZWINQ gerechtigd de betreffende Producten terug te nemen. In dat geval is ZWINQ gerechtigd om de terreinen en gebouwen van Afnemer te betreden teneinde de Producten in bezit te nemen. Afnemer is verplicht de nodige maatregelen te nemen teneinde ZWINQ in de gelegenheid te stellen haan rechten te effectueren.

 1. Overdracht van rechten en verplichtingen

14.1 Het is ZWINQ toegestaan de in enige Overeenkomst met Afnemer omschreven rechten en verplichtingen aan derden over te dragen. ZWINQ dient Afnemer zo spoedig mogelijk over de overdraging in te lichten.

14.2 Afnemer is niet gerechtigd zijn rechten en/of verplichtingen uit een Overeenkomst aan enige derde over te dragen, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van ZWINQ.

 1. Toepasselijk recht, bevoegde rechter

15.1 Op deze overeenkomst is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

15.2 Alle geschillen, ook die welke slechts door één der partijen als zodanig worden beschouwd, welke zich tussen de partijen mochten voordoen of in het vervolg mochten opkomen, betreffende de uitleg van deze overeenkomst of haar uitvoering, alsmede alle andere geschillen ter zake de dienstverlening, zullen worden onderworpen aan het oordeel van de bevoegde rechter te Den Haag.

EN
s